GEO-MAR

GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW
AKTUALIZACJA GLEBOZNAWCZA GRUNTÓW

Klasyfikacja gruntu

Badania glebowe

Klasyfikacja gruntu

Badania klas gruntów

Klasyfikacja gruntu

Ochrona gruntów

uzytki-rolne-gruntowe
Klasyfikacja gruntu

Witamy Państwa,

Firma GEO-MAR specjalizuje się w pracach związanych z klasyfikacją gleboznawczą gruntów oraz rekultywacją i ochroną gruntów.

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Procedura klasyfikacji gruntu

Zapoznaj się z procedurą przeprowadzania klasyfikacji gleby wykonywaną przez naszą firmę.

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

DOKUMENTY WAŻNE PRZY WYKONYWANIU KLASYFIKACJI GRUNTÓW

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

WAŻNE ADRESY

ADRESY URZĘDÓW W KTÓRYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNIE DOKUMENTY

FAQ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Klasyfikację gruntów przeprowadza właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów starosta. W miastach na prawach powiatu postępowanie administracyjne w tym przedmiocie prowadzi właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów prezydent miasta.

Postępowanie administracyjne w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczyna się z urzędu lub na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków. Starosta upoważnia klasyfikatora gruntów do wykonania czynności klasyfikacyjnych w terenie i sporządzenia projektu.

Z urzędu klasyfikację gruntów przeprowadza się na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane: na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych, na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym, na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji, po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego, po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Opłata skarbowa od czynności urzędowej jaką jest wydanie decyzji administracyjnej –  w wysokości 10 zł. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika.

Koszty przeprowadzonych czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządzenie dokumentacji przez klasyfikatora ponosi strona wnioskująca.

Projekt klasyfikacji gruntu opracowuje klasyfikator, upoważniony do wykonywania tych prac przez starostę.
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów obejmuje grunty rolne, grunty leśne oraz grunty pod wodozbiorami (wodami zamkniętymi).
Użytki rolne obejmują: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami.
Rodzaje użytków określa klasyfikator gruntów (gleboznawca).
W ewidencji gruntów w gruntach ornych wykazywanych jest 9 klas gleboznawczych: I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI, VIz.

Przeprowadzenie klasyfikacji obejmuje przede wszystkim: analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie, sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji, rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji, wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji.

W terenie są przeprowadzane czynności klasyfikacyjne takie jak: sporządzenie opisu fizjograficznego, ustalenie zasięgu gruntu podlegającego klasyfikacji, badanie profili glebowych, ustalenie rodzaju zbiorowisk roślinnych, ustalenie typu siedliskowego lasu, drzewostanu, podszycia i runa na gruntach leśnych, ustalenie rodzaju i gęstości zadrzewień i zakrzewień gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, zaliczenie gruntów do odpowiedniego typu, rodzaju i gatunku gleby, rodzaju użytku gruntowego oraz klasy bonitacyjnej, ustalenie zasięgów konturów typów gleb oraz klas bonitacyjnych.

Projekt ustalenia klasyfikacji zawiera m.in.:

ustalone granice zasięgów konturów typów gleb, granice zasięgów konturów klas bonitacyjnych, położenie odkrywek glebowych oraz protokół, który zawiera przede wszystkim: ogólną charakterystykę gruntów objętych klasyfikacją, stosunki wodne, istniejące budowle wodno-melioracyjne, dominujące rodzaje użytków gruntowych, typy gleb oraz dominujące klasy bonitacyjne, opisy odkrywek glebowych charakteryzujących typy, rodzaje i gatunki gleb, rodzaje użytków gruntowych oraz klasy bonitacyjne.

W przeprowadzeniu klasyfikacji gruntu geodeta wykonuje pomiar konturów klasyfikacyjnych, oblicza ich powierzchnię, opracowuje wyniki pomiarów geodezyjnych oraz sporządza dokumentację niezbędną do skompletowania operatu technicznego i wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów (w tym wykaz zmian gruntowych).

Głównym obszarem realizacji zleceń gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez firmę GEO-MAR jest Województwo Wielkopolskie, ale na zapytanie możliwe są również prace na terenie innych województw.

Na terenie Polski występują następujące typy gleb: gleby płowe, gleby bielicowe, gleby rdzawe, gleby brunatne, czarnoziemy, czarne ziemie, gleby bagienne i pobagienne, mady, rędziny.